Addan Digital Edition ni Apong Bannawag!

ni mc rasing

Kadagiti nagaget nga agbasa iti Bannawag ngem adda iti sabali a pagilian. Ken uray no addakayo ditoy Pilipinas ngem diyo ammo no sadinno ti paggatang iti Bannawag, dikaya madanagan. Addan digital edition ni Apong Bannawag!

Uray la makalaglagtoak iti dayta a damag. Kasano ngamin, tapno makagatangak laeng iti Bannawag, masapulko pay aglugan iti LRT1 iti Roosevelt station sa mapanak idiay UN Avenue. Idiay ngamin ti masansan a paggatangak. Ita ta addan digital version, uray saanakon a mapan idiay a linawas. Luktak laeng ti Smartphone-ko, i-touch-ko laeng ti Buqo App, mabalinkon a basaen dagiti naisurat iti Bannawag.

Naimbag a damag met daytoy kadagiti Ilokano nga adda iti Ballasiw taaw. Masansan a masalawko ti nagkaadu a komento iti Facebook page ti Bannawag — “Adda kadi digital version ti Bannawag?”

Ita kakailian, addan!

Kastoy man ti pamay-am tapno mabasam met iti Smartphone wenno Tablet-mo ti Bannawag.

I-download-mo ti BUQO app iti Android phone-mo, sapulem laeng daytoy iti Google Play. Available met laeng daytoy iti iTunes para kadagiti agus-usar iti iPhone, iPad, ken iTouch.  Nalabit pinagay-ayamanda ti balikas a “book ko” ket pinagbalinda a Buqo. Pinoy na Pinoy aya.

Kalpasan ti download, agrehistrokan iti App. Masapulmo laeng ti emailmo ken mangaramidka metten iti password.

No nakastrekkan iti Buqo App, sapulemon ti Bannawag Magazine. Pindotem diay icon ti magnifying lens. Iti makannigidna, pisilem metten diay “Books” tapno agparang ti “Magazines”. Kayatna sawen a magazines ti sapulem ta magazine ket ngarud ti Bannawag.

I-type-mo ti Bannawag iti search bar. Pindotem manen diay icon ti magnifying lens. Agparang nokuan ti kaudian nga isyu ti Bannawag. Makitam pay idiay dagiti limmabas nga isyu iti napalabas a bulan.

“Kasano ngarud a bayadan ken maidownload ti magasin” kunayo siguro aya?

No kayatmo a kitaen no ania dagiti linaon ti magasin, pindotem ti “Preview”. Ngen no nakasaganakan a gumatang, pisilem metten tay “View Price.” Agpada laeng ti presyona kas iti nayimprenta a magasin. Pindotem tay presyo a P25 iti screen.

Kalpasanna, agparang ti kastoy: “”Bannawag” added to cart successful.” Addan dua a pagpiliam nga aramiden: no kayatmo pay a nayonan ti gatangem a magasin, pilim ti “Keep Shopping”, no nakasaganakan nga agbayad, “Check Out” ti piliem. Mapanka nokuan iti “Shopping Cart” ti Buqo App. Pindotem met itan ti “Proceed to Check Out”

Makitam dita dagiti “Payment Method.” Piliemon a no ania ti kalakaan a wagas para kenka. Mabalinmo ti agbayad babaen iti Smart wenno Talk ‘n’ Text Prepaid load-mo, uray Smart Postpaid mabalin. I-bill-danto lattan kenka ti P25.

No adda Visa wenno Mastercard credit card-mo, mabalin latta met. Nalabit, daytoy credit card payment ti usaren dagiti Ilokano a nagaget agbasa ti Bannawag dita Estados Unidos ken Europa.

No addaka ditoy Pilipinas, wenno awan ti Smart prepaid/postpaid-mo, dagitoy man ti mabalin a pagbayadam:

  1. Internet Banking facility dagiti sumaganad: BDO Internet Banking, BPI ExpressOnline, Chinabank Online, Metrobankdirect, Unionbank EON, Unionbank Internet Banking wenno UCPB Connect.
  2. Over the Counter Deposit iti bangko: BDO, Chinabank, Eastwest Bank, Landbank, Maybank, Metrobank, PNB, RCBC, Sterling Bank, Security Bank, Unionbank, ken UCPB.
  3. Mabalin pay agbayad babaen iti ATM: Chinabank ATM, Maybank ATM, PNB ATM, RCBC ATM, Security Bank ATM, Unionbank ATM, ken UCPB ATM.

Kalpasan a mabayadam, automatic a maidownload ti binayadam nga isyu ti Bannawag.

No kayatmo met nga ag-subscribe iti makatawen, mabalin! Piliem laeng ti 52 Issues Subscription. Adda discount-na nokua. Imbes a P1,300 ti bayadam, agbalin laeng a P910. Makatipidka iti P390.

So, uray no addaka iti ballasiw-taaw, awanen pambarmo nga aglangan iti panagbasam iti Bannawag! Ala, agsubscribe-kan kailian ta ne, digital itan ni Apong Bannawag!

Immuna a naipablaak iti Bannawag Magazine, Agosto 25, 2014.

2 comments

  1. Naimbag nga aldawyo Sir/Madam! Nabasak ti imbitasyonyo nga agsurat para kadakayo, ket adda mabalinko nga ipatulod nga article maipublish koma panggep iti maysa a pasamak wenno pagteng ditoy Hongkong maiyannatop iti maysa a tao ken pasamak. Napateg daytoy a maammuan ti kaaduan para iti salun-at ken pagsayaatan ti kaaduan a maseknan. Agyamanak no kas bilang maikari a maipablaak. Ipatulodkonto inton makasubliak sadiay Hongkong ta addaak pay ditoy China ngamin. Namnamaek ti sungbatyo no kas bilang.

    1. Hello Gigie, ipatulodyo latta kadakami diay salaysay nga insuratyo ket no la ketdi makatulong kadagiti ilokano dita Hong Kong ken dagiti agbasa ditoy website-tayo, mabalin nga ipablaakmi. Dios ti agngina.

Comments are closed.