Baro a Panagkita

Ni Gerald McCann ti Cape Town, South Africa

Basaen ti Isaias 61:1-3

“Adda kaniak ti Espiritu ti Apo. Pinilinak a mangikasaba… iti pannakakita manen dagiti bulsek.” – Lucas 4:18

Sinarungkarak ti kabsatko a babai sadiay akinlaud a paset ti South Africa. Panagrurusing dagiti mula iti dayta a tiempo. Kayatko a makita ti nalatak a lugar dagiti atap a sabsabong. Nasapakami iti kabsatko a napan iti dayta a lugar. Naupayak idi puro bulbulong ti nadanonko. “Sadiay pay a banda ti ayan dagiti napipintas a sabsabong,” kinuna ti kabsatko. Kimmitaak iti adayo ngem awan latta ti makitak. Inlikaw ti kabsatko ti lugan nga isubli. Nasdaawak iti naimatangak. Nakitak dagiti adu a sabsabong ti daisy a nagduduma ti kolorda.

“Nabayagen nga addada dita,” kinuna ti kabsatko. Pudno a sunflower dagiti daisy. Maturogda iti rabii ngem inton sumingisingisen ti init agukradda a sumango iti init. Isu met laeng a puro bulong ti nakitami idi sumungadkami ta dagiti sabong nakasangoda iti init. Kasla maysaak a bulsek ngem itan, makakitaak.

Inam-amirisko daytoy. Immay ni Jesus tapno isublina ti panagkita dagiti bulsek. Masansan a nakaturong ti panagkitatayo kadagiti nasipnget a kapadasan iti biag. Masapul nga agsublitayo ken ni Jesus ken bay-antayo ti Apo a mangbalbaliw kadagiti kababalintayo. Ditanto nga ikkannatayo iti “rag-o ken ragsak a di ket liday.” (Isaias 61:3).

Kararag: Apomi a Dios, luktam kadi dagiti matami tapno makitami ti kinapintas ti pinarsuam ken ti naindaklan nga ayatmo kadakami. Amen.

Kapanunotan: Maiparangarang ti dayag ti Dios kadagiti napipintas a pinarsuana.

Ikararagan: Dagiti agkakabsat.

Naadaw iti Siled ti Kararag: Tarabay iti Inaldaw a Panagdebosion. Naipablaak iti Bannawg Magasin, Agosto 18, 2014 a bilang.