Kasano ti Mangisuro iti Lengguahe

Maysa ti lenguahe kadagiti di unay pagaayat dagiti estudiante nga adalen iti man primaria ken sekundaria. Iti laengen kaadu ti adalen dagiti ubbing nga ortograpia ken literatura manipud iti iseserrekda iti pagadalan a kas iti umuna a panangadalda itan iti nariingan a pagsasao a sarunuen dagiti dadduma a lengguahe a kas iti Filipino ken Ingles, dakkel unay a pakatiktikawan dagiti estudiante daytoy.

Continue reading »