Dagiti Ulep

Ni Rolando A. Seguro Jr.

Kasla kapas a napudaw
Iti law-ang agtatapaw
Di agbayag agpukaw
Ay, nasirnaat ti aldaw.

Kasla siksik no dadduma
Iti law-ang agkaiwara
Kunan’ Tatang adut’ maala
Lames, ikan naamoda.

Naipattopattok no dadduma
Sukogdat’ nadumaduma
Di agbayag, agbaliw
No pug-awanen ti angin.

Continue reading »