Siled ti Kararag: Tulong kadagiti Riribuk

Ni Susie Hoffman ti Ohio

Basaentayo ti Mateo 11:28-30

“Umaykayo kaniak, dakayo amin a nabannog ken madagdagsenan, ket paginanaenkayo.” – Mateo 11:28

Ay-aywanak dagiti nataengan a nagannak kaniak a kas kaaduan iti henerasionko. Bukodak ti responsibilidad ken ni nanangko gapu ta adda ti kagsatko a lalaki iti sabali a lugar. Aramidek amin a kabaelak tapno maipaay amin a kasapulanna babaen iti panagtrabahok a nasayaat. Narigrigat ti situasion gapu ta saan a nasayaat ti relasionmi nga agina, ngem ammok a ti panangaywan kenkuana ti maiparbeng nga aramidek. Kayatko a padayawan isuna babaen ti panagaramidko agingga iti kabaelak ngem kaaduanna, maapektarannak. Adda ti pamiliak nga aywanak pay. Adda pakaseknak iti salun-atko ken panangtratarko iti bagik. Kitaek amin a kayatko a maileppas, ken saanko ammo no sadino ti pangirugiak.

Continue reading »