Idiay Bangkag ni Tatang

Ni Rolando A. Seguro Jr.

Idiay bangkag ni Tatang
Adut’ mulada ken Nanang
Natnateng agkakalangto
Nagpintas, makaay-ayo

Adda tarong, sili, paria
Kamatis, kabatiti, okra
Adda nakilnet a karabasa
A magusgustuak a sida.

Addada pay kayo nga agbunga
Santol, kaimito, mangga
Bunga narnarnuoyanda
Kanem, ay, nasustansia.

Idiay bangkag ni Tatang
Dikanto mabisinan
Intayon agburas
Adu a nateng ken prutas!

Naipablaak iti Bannawag, Agosto 4, 2014 a bilang.