Siled ti Kararag: Tulong kadagiti Riribuk

Ni Susie Hoffman ti Ohio

Basaentayo ti Mateo 11:28-30

“Umaykayo kaniak, dakayo amin a nabannog ken madagdagsenan, ket paginanaenkayo.” – Mateo 11:28

Ay-aywanak dagiti nataengan a nagannak kaniak a kas kaaduan iti henerasionko. Bukodak ti responsibilidad ken ni nanangko gapu ta adda ti kagsatko a lalaki iti sabali a lugar. Aramidek amin a kabaelak tapno maipaay amin a kasapulanna babaen iti panagtrabahok a nasayaat. Narigrigat ti situasion gapu ta saan a nasayaat ti relasionmi nga agina, ngem ammok a ti panangaywan kenkuana ti maiparbeng nga aramidek. Kayatko a padayawan isuna babaen ti panagaramidko agingga iti kabaelak ngem kaaduanna, maapektarannak. Adda ti pamiliak nga aywanak pay. Adda pakaseknak iti salun-atko ken panangtratarko iti bagik. Kitaek amin a kayatko a maileppas, ken saanko ammo no sadino ti pangirugiak.

Agtrabahoak kadi idiay balaymi? Innak kadi isagana a mailako ti balay ni nanangko? Aginanaak kadi ken agpakni iti panagkararag ken ni Apo Dios gapu ta ammok nga idalannak no ania ti apagisu nga agpaay kaniak ken ni nanangko? No mabannogannak ken aginanaak, agawaak a panunoten ti Mateo 11:28.

Agyamyamanak gapu ta kanayon nga agur-uray ti Dios a mangliwliwa ken mangted namnama kaniak nga apagisu ti ar-aramidek. Ibagbag ti lubong, “Ad-adu koma pay ti maaramidmo?” ngem ipakaammo ni Apo Dios kaniak a ti kasapulak laeng nga aramiden isu ti amin a kabaelak. Agtalekak iti liwliwa ti panagayat ti Dios no ti panangay-aywan ken ni nanangko ket marigatanak.

Kararag: Agyamankami, Apo, iti kaaddam kadakami ken ti pannangtedmo iti liwliwa ken inana kadagiti madagdagsenan. Amen.

Kapanunotan: Maysa a panaginana ti panagkararag.

Ikararagan: Dagidiay mangay-aywan kadagiti nataengan a nagannak.

Naggapu daytoy iti “Siled ti Kararag: Tarabay iti Inaldaw a Panagdebosyon,” ipabpablaak ti Discipleship Resources-Philippines

image credit: Pexels.com